ชวนคิดชวนรู้ Lite Contest

ชวนคิดชวนรู้ ฉบับที่ ๗


Contest


ชวนคิดชวนรู้ ฉบับที่ ๗ ขอเชิญให้ท่านผู้อ่านมาชวนคิดชวนรู้
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์สาวกผู้เป็นเอตทัคคะในด้านต่างๆ กันนะคะ
ทราบคำตอบแล้ว ส่งคำตอบได้ที่นี่ค่ะ --> คลิกที่นี่

ร่วมสนุกภายในวันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒
ผู้โชคดีจะได้รับ หนังสือ "รัก พ.ศ. ๑๐๐"
และ "ธนาคารความสุข สาขา ๒" จำนวนเล่มละ ๒ รางวัลค่ะ ^_^/

 

จงเลือกคำที่เกี่ยวข้องกับคำอธิบายในแต่ละข้อ จากกลุ่มคำต่อไปนี้

พระอนุรุทธะ พระโสภิตะ พระพักกุละ พระราธะ พระกาฬุทายี
พระสาคตะ พระโมฆราช พระนันทกะ พระอุบาลี พระนันทะ


๑. เอตทัคคะในบรรดาภิกษุผู้ทรงพระวินัย
๒. เอตทัคคะในทางทิพยจักษุ
๓. เอตทัคคะในบรรดาผู้ทำตระกูลให้เลื่อมใส
๔. เอตทัคคะในทางให้โอวาทแก่นางภิกษุณี
๕. เอตทัคคะในทางเตโชธาตุสมาบัติ
๖. เอตทัคคะในทางเป็นผู้มีอาพาธน้อย
๗. เอตทัคคะในทางก่อให้เกิดปฏิภาณ
๘. เอตทัคคะในบรรดาภิกษุผู้สำรวมอินทรีย์
๙. เอตทัคคะในทางปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
. เอตทัคคะในทางทรงจีวรเศร้าหมอง

 
เฉลยของฉบับที่แล้ว
๑. พระนางสิริมหามายา ๒. บิดามารดา ๓. ศากยวงศ์ ๔. พระนางปชาบดี
๕. บุพการี ๖. กตเวที ๗. กตัญญู ๘. พระภัททากัจจานา ๙. นกุลมารดา
๑๐. พระนางกัญจนา ๑๑. โกลิยวงศ์


รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับ
หนังสือ "ผิดที่ไม่รู้" จำนวน ๕ รางวัล ได้แก่
๑. คุณจรรยา จ.อุบลราชธานี
๒. คุณนภดล กรุงเทพฯ
๓. คุณเกศรา กรุงเทพฯ
๔. คุณเกสรา จ.จันทบุรี
๕. คุณสุธิรา กรุงเทพฯ

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ทางทีมงานนิตยสารจะจัดส่งรางวัลให้โดยเร็ว
นะคะ
และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกกับทางนิตยสารด้วยค่ะ _/\_ *^_^*

 แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP