ธรรมะจากพระสูตร Dhamma from Sutta

อยสูตร ว่าด้วยวิบัติ ๓ และสัมปทา ๓


กลุ่มไตรปิฎกสิกขา[๕๕๗] ภิกษุทั้งหลาย วิบัติ ๓ นี้ วิบัติ ๓ อะไรบ้าง
คือ สีลวิบัติ จิตตวิบัติ ทิฏฐิวิบัติ


สีลวิบัติเป็นอย่างไร คนบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ชอบฆ่าสัตว์
ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ ประพฤติผิดในกาม กล่าวเท็จ กล่าวส่อเสียด
กล่าวหยาบคาย กล่าวเพ้อเจ้อ นี้เรียกว่า สีลวิบัติ


จิตตวิบัติเป็นอย่างไร คนบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มากด้วยอภิชฌา
มีจิตพยาบาท นี้เรียกว่า จิตตวิบัติ


ทิฏฐิวิบัติเป็นอย่างไร คนบางคนในโลกนี้ เป็นมิจฉาทิฏฐิ
มีความเห็นวิปริตว่า ทานที่ให้แล้วไม่มีผล การบูชาไม่มีผล
การบวงสรวงไม่มีผล ผลวิบากของกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มี
โลกนี้ไม่มี โลกอื่นไม่มี มารดาไม่มี บิดาไม่มี สัตว์ที่เป็นโอปปาติกะไม่มี
สมณพราหมณ์ผู้ดำเนินถูกทาง ผู้ปฏิบัติชอบ
ที่กระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเอง
แล้วสอนโลกนี้และโลกอื่นให้รู้ ไม่มีในโลก นี้เรียกว่า ทิฏฐิวิบัติ


สัตว์ทั้งหลาย เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก
ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะสีลวิบัติเป็นเหตุบ้าง
สัตว์ทั้งหลาย เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก
ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะจิตตวิบัติเป็นเหตุบ้าง
สัตว์ทั้งหลาย เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก
ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะทิฏฐิวิบัติเป็นเหตุบ้าง


ภิกษุทั้งหลาย วิบัติ ๓ นี้แล


ภิกษุทั้งหลาย สัมปทา ๓ นี้ สัมปทา ๓ อะไรบ้าง
คือ สีลสัมปทา จิตตสัมปทา ทิฏฐิสัมปทา


สีลสัมปทาเป็นอย่างไร คนบางคนในโลกนี้ เป็นผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์
การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ การประพฤติผิดในกาม
เป็นผู้เว้นจากการกล่าวเท็จ การกล่าวส่อเสียด การกล่าวหยาบคาย
การกล่าวเพ้อเจ้อ นี้เรียกว่า สีลสัมปทา


จิตตสัมปทาเป็นอย่างไร คนบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีอภิชฌา
ไม่มีจิตพยาบาท นี้เรียกว่า จิตตสัมปทา


ทิฏฐิสัมปทาเป็นอย่างไร คนบางคนในโลกนี้เป็นสัมมาทิฏฐิ
มีความเห็นไม่วิปริตว่า ทานที่ให้แล้วมีผล การบูชามีผล
การบวงสรวงมีผล ผลวิบากของกรรมที่ทำดีและทำชั่วมี
โลกนี้มี โลกอื่นมี มารดามี บิดามี สัตว์ที่เป็นโอปปาติกะมี
สมณพราหมณ์ผู้ดำเนินถูกทาง ผู้ปฏิบัติชอบ
ที่กระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเอง
แล้วสอนโลกนี้และโลกอื่นให้รู้ มีอยู่ในโลก นี้เรียกว่า ทิฏฐิสัมปทา


สัตว์ทั้งหลาย เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก
ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะสีลสัมปทาเป็นเหตุบ้าง
สัตว์ทั้งหลาย เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก
ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะจิตตสัมปทาเป็นเหตุบ้าง
สัตว์ทั้งหลาย เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก
ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะทิฏฐิสัมปทาเป็นเหตุบ้าง


ภิกษุทั้งหลาย สัมปทา ๓ นี้แล.


อยสูตร จบ(อยสูตร พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่มที่ ๓๔)แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP