สารส่องใจ Enlightenment

ธรรมปฏิบัติ เรื่องต้องน้อมเข้ามาสู่ใจพระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
วัดดอยแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
รักษากาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ พิจารณาใจให้รู้แจ้งเป็นจุด แล้วค่อยขยายออกไป
กำหนดทุกข์ เอาจนรู้ รู้เหตุ รู้ผล รู้เท่าเหตุ เหตุดับ ปัจจัยทั้งหลายก็ดับ อวิชชาความมืดก็ดับให้รักษาพระไตรสรณคมน์ให้แน่นหนา รักษาพระไตรสรณคมน์ให้ตลอดชีวิต
รักษากาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ อย่าลืมตัว เอาใจนี้แหละเป็นผู้รู้
ให้พิจารณากาย ใจนี้ ให้รู้แจ้ง ใจเป็นตัวเหตุ
เอาใจนี่แหละเป็นผู้เห็น เอาใจนี่แหละเป็นผู้ละ เป็นผู้วาง เอาใจนี่แหละเป็นผู้ถอน
ถอนทุกสิ่งทุกอย่าง ถอนกิเลส ถอนอยู่ที่ใจนี้แหละ ละอยู่ที่ใจนี้แหละ เอาศีลนี่แหละนำออกให้หมดอดีต อนาคตของตนต้องละให้หมด อดีตอนาคตมันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์
ตัดอดีตอนาคต แล้วจิตดิ่งอยู่ในปัจจุบัน
รู้อยู่ในปัจจุบัน ละอยู่ในปัจจุบัน วางอยู่ในปัจจุบัน จึงเป็นพุทโธ จึงเป็นธัมโม

น้อมเข้ามาหาใจนี้ กำหนดอยู่ทุกแห่งทุกหน กำหนดไว้ให้รู้ใจของตน
อุปาทานทั้ง ๕ อนิจจังทั้ง ๕ ทุกขังทั้ง ๕ อนัตตาทั้ง ๕ ก็เกิดมาจากใจนี้แหละ
วางเสียให้หมด นิจจัง ตั้งอยู่ คงที่ เที่ยงอยู่
อนัตตาทั้ง ๕ วางหมดแล้ว อัตตาตั้งอยู่ ภายในรู้แจ้งอยู่ เราอาศัยอนัตตาอยู่ตลอดไป
พิจารณาตจปัญจกรรมฐาน ๕ กายคตากรรมฐาน
มีเวลาโอกาสนั่งทำความสงบ กำหนดทุกข์เอาจนรู้ รู้เหตุรู้ผล
รู้เหตุว่านี้นำทุกข์มาให้เสมอ พิจารณาใจให้รู้แจ้งเป็นจุด แล้วค่อยขยายออกไป
กำหนดทุกข์ เอาจนรู้ รู้เหตุ รู้ผล รู้เท่าเหตุ เหตุดับ
ปัจจัยทั้งหลายก็ดับ อวิชชาความมืดก็ดับต้องหมั่นรักษาใจนี่แหละ ศีลก็บัญญัติลงที่ใจนี่แหละ
สมาธิก็ดี ปัญญาก็ดี บัญญัติลงในใจในกายนี้แหละ สองอย่างเท่านี้
รู้ทางกายก็วางได้หมด รู้ทางกายมันก็รวมเข้ามา มาในใจนี่ คิดดี คิดชั่ว ก็ใจนี่แหละ
ปฏิบัติ กาย วาจา ใจ ให้รู้แจ้งเห็นจริง เกิดขึ้นในดวงจิต
เจตนาเป็นตัวกรรมบุญ เจตนาเป็นตัวกรรมบาป น้อมเข้ามาหาที่ฐานมัน ตั้งอยู่ที่ฐาน
อาศัยความเพียร ทำให้มาก ทำใจให้บริสุทธิ์
อันใดมันขัดข้องในใจนี้ จาโค ปฏินิสฺสคฺโค สละคืนเสียการบำเพ็ญต้องปฏิบัติเรื่อย เวลามีโอกาสก็ต้องทำ
ตั้งสัจจะ จริงกาย จริงวาจา จริงใจ
ขันติบารมี อดทั้งกาย อดทั้งวาจา อดทั้งใจ
ตีติกขะ อดกลั้นทนทาน เป็นบารมีอย่างเอก

ส่วนบารมีก่อสร้างนั่นมาแต่อดีตชาตินับอเนกอนันต์
ตา หู จมูก ลิ้น กาย สมบูรณ์ บริบูรณ์เป็นบุรุษสตรีสมบูรณ์แล้ว
อันใดก็บารมีมาส่งให้ทุกสิ่งทุกอย่างตามนั้นอตีตาธรรมเมา อนาคตาธรรมเมา อดีตก็เป็นธรรมเมา อนาคตก็เป็นธรรมเมา
จิตดิ่งอยู่ในปัจจุบัน รู้อยู่ในปัจจุบัน ละอยู่ในปัจจุบัน นี้จึงเป็นพุทโธ จึงเป็นธัมโม
ปัจจุบันก็พอแล้ว อดีตไม่ต้องคำนึงถึง
ความเกิดแก่เจ็บตาย วันคืนเดือนปีสิ้นไปหมดไป อายุของเราก็สิ้นไปหมดไป
หมั่นบำเพ็ญจิต บำเพ็ญทาน รักษาศีล ภาวนา ใช้ นะ กับ โม ของเราเรื่อยๆ ไปมองดูท้องฟ้า เห็นดวงดาวเต็มไปหมด
การเกิดการตายไม่รู้ว่าอีกเท่าไร เกิดแล้วตาย เกิดแล้วตาย- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


จาก "อนุสรณ์หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ" โดย มูลนิธิหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ,
นครนายก : โรงพิมพ์มูลนิธินวมราชานุสรณ์
, ม.ป.ป.
ใน จิตตภาวนา มรดกล้ำค่าทางพระพุทธศาสนา
รวบรวมโดย มูลนิธิหลวงปู่มั่นและชมรมคุณภาพชีวิต พิมพ์เมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๓.


แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP