ธรรมะจากพระสูตร Dhamma from Sutta

ปัพพตสูตร ว่าด้วยการพึ่งพาอาศัยเป็นเหตุให้เจริญ


กลุ่มไตรปิฎกสิกขา[๔๘๘] ภิกษุทั้งหลาย ต้นไม้ใหญ่ทั้งหลาย ได้อาศัยขุนเขาหิมพานต์
ย่อมเจริญด้วยความเจริญ ๓ ประการ ๓ ประการอะไรบ้าง
คือ เจริญด้วยกิ่ง ใบแก่ ใบอ่อน เจริญด้วยเปลือกและกะเทาะ
เจริญด้วยกระพี้และแก่น


ภิกษุทั้งหลาย ต้นไม้ใหญ่ทั้งหลายได้อาศัยขุนเขาหิมพานต์
ย่อมเจริญด้วยความเจริญ ๓ ประการนี้


ภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน อันโตชนได้อาศัยกุลบดีบุคคลผู้มีศรัทธา
ย่อมเจริญด้วยความเจริญ ๓ ประการ ๓ ประการอะไรบ้าง
คือ เจริญด้วยศรัทธา เจริญด้วยศีล เจริญด้วยปัญญา


ภิกษุทั้งหลาย อันโตชนได้อาศัยกุลบดีบุคคลผู้มีศรัทธา
ย่อมเจริญด้วยความเจริญ ๓ ประการนี้แล.


ต้นไม้เจ้าไพรได้อาศัยภูเขาหินล้านในป่าอันเป็นดงใหญ่
ย่อมเจริญ แม้ฉันใด บุตรภริยา พวกพ้อง เพื่อน หมู่ญาติ และบ่าวไพร่
ได้อาศัยกุลบดีบุคคลผู้มีศรัทธา ถึงพร้อมด้วยศีล ย่อมเจริญในโลกนี้ ฉันนั้นแล


ชนเหล่าใดมีปัญญาเห็นแจ้งประจักษ์ ตระหนักถึงศีล การบริจาค และสุจริต
ของกุลบดีบุคคลนั้น กระทำตามอยู่


ชนเหล่านั้นประพฤติธรรมอันเป็นหนทางให้ถึงสุคติในโลกนี้
เป็นผู้เพลิดเพลิน ปรารถนาสิ่งที่น่าใคร่
(ละโลกนี้ไปแล้ว) ย่อมบันเทิงในเทวโลก.


ปัพพตสูตร จบ(ปัพพตสูตร พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่มที่ ๓๔)แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP