ธรรมะจากพระสูตร Dhamma from Sutta

อติตตสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เสพไม่รู้อิ่ม ๓ อย่าง


กลุ่มไตรปิฎกสิกขา[๕๔๘] ภิกษุทั้งหลาย ความอิ่มในการเสพสิ่ง ๓ อย่าง ไม่มี
๓ อย่างอะไรบ้าง คือความอิ่มในการเสพความหลับ
ความอิ่มในการดื่มสุราเมรัย ความอิ่มในการประกอบเมถุนธรรม


ภิกษุทั้งหลาย ความอิ่มในการเสพสิ่งทั้ง ๓ นี้แล ไม่มี.


อติตตสูตร จบ(อติตตสูตร พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่มที่ ๓๔)แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP