ธรรมะจากพระสูตร Dhamma from Sutta

สัมมุขีสูตร ว่าด้วยเหตุให้ได้บุญมาก


กลุ่มไตรปิฎกสิกขา[๔๘๐] ภิกษุทั้งหลาย เพราะความพร้อมแห่งธรรม ๓
กุลบุตรผู้มีศรัทธา ย่อมได้บุญมาก ธรรม ๓ อะไรบ้าง คือ
เพราะความพร้อมแห่งศรัทธา กุลบุตรผู้มีศรัทธา ย่อมได้บุญมาก ๑
เพราะความพร้อมแห่งไทยธรรม กุลบุตรผู้มีศรัทธา ย่อมได้บุญมาก ๑
เพราะความพร้อมแห่งปฏิคาหกผู้รับทักษิณา กุลบุตรผู้มีศรัทธา ย่อมได้บุญมาก ๑


ภิกษุทั้งหลาย เพราะความพร้อมแห่งธรรม ๓ นี้แล กุลบุตรผู้มีศรัทธาจึงได้บุญมาก.


สัมมุขีสูตร จบ(สัมมุขีสูตร พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่มที่ ๓๔)แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP