ธรรมะจากพระสูตร Dhamma from Sutta

ภวสูตร ว่าด้วยเหตุเกิดแห่งภพทั้ง ๓


กลุ่มไตรปิฎกสิกขา[๕๑๗] ครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ
ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งที่ควรส่วนข้างหนึ่ง
ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
พระองค์ตรัสว่าภพภพดังนี้ภพย่อมมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรพระพุทธเจ้าข้า
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าอานนท์ก็กรรมที่อำนวยผลให้ในกามธาตุจักไม่มีแล้ว
กามภพพึงปรากฏบ้างหรือหนอ
ท่านพระอานนท์ทูลว่าไม่พึงปรากฏเลยพระพุทธเจ้าข้า.


พระผู้มีพระภาคเจ้า. อานนท์เหตุนี้แลกรรมจึงชื่อว่าเป็นไร่นา
วิญญาณชื่อว่าเป็นพืชตัณหาชื่อว่าเป็นน้ำ
เจตนาความปรารถนาตั้งมั่นแล้ว เพราะธาตุอย่างเลวของพวกสัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น
มีตัณหาเป็นเครื่องผูกด้วยประการฉะนี้จึงมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปอีก
อานนท์ก็กรรมที่อำนวยผลให้ในรูปธาตุ จักไม่มีแล้วรูปภพพึงปรากฏบ้างหรือหนอ.


พระอานนท์. ไม่พึงปรากฏเลยพระพุทธเจ้าข้า.


พระผู้มีพระภาคเจ้า. อานนท์เหตุนี้แลกรรมจึงชื่อว่าเป็นไร่นา
วิญญาณชื่อว่าเป็นพืชตัณหาชื่อว่าเป็นน้ำ
เจตนาความปรารถนาตั้งมั่นแล้ว เพราะธาตุอย่างกลางของพวกสัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น
มีตัณหาเป็นเครื่องผูกด้วยประการฉะนี้จึงมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปอีก
อานนท์ก็กรรมที่อำนวยผลให้ในรูปอธาตุ จักไม่มีแล้วอรูปภพพึงปรากฏบ้างหรือหนอ.


พระอานนท์. ไม่พึงปรากฏเลยพระพุทธเจ้าข้า.


พระผู้มีพระภาคเจ้า. อานนท์เหตุนี้แลกรรมจึงชื่อว่าเป็นไร่นา
วิญญาณชื่อว่าเป็นพืชตัณหาชื่อว่าเป็นน้ำ
เจตนาความปรารถนาตั้งมั่นแล้ว เพราะธาตุอย่างประณีตของพวกสัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น
มีตัณหาเป็นเครื่องผูกด้วยประการฉะนี้จึงมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปอีก
อานนท์ภพย่อมมีได้ด้วยเหตุดังกล่าวมา ฉะนี้แล.


ภวสูตร จบ(ภวสูตร พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่มที่ ๓๔)แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP