ธรรมะจากพระสูตร Dhamma from Sutta

อัจจายิกสูตร ว่าด้วยกิจรีบด่วนของชาวนา และของภิกษุ


กลุ่มไตรปิฎกสิกขา[๕๓๒] ภิกษุทั้งหลาย คฤหบดีชาวนามีกิจที่ต้องรีบทำด่วน ๓ อย่างนี้
๓ อย่างอะไรบ้าง คือ คฤหบดีชาวนารีบ ๆ ไถคราดนาให้ดี
ครั้นแล้วรีบ ๆ ปลูกพืช ครั้นแล้วรีบ ๆ ไขน้ำเข้าบ้าง ไขน้ำออกบ้าง
ภิกษุทั้งหลาย คฤหบดีชาวนามีกิจที่ต้องทำรีบด่วน ๓ อย่างนี้แล
แต่ว่าคฤหบดีชาวนานั้น ไม่มีฤทธิ์หรืออานุภาพที่จะบันดาลว่า
ธัญชาติของเราจงงอกในวันนี้ จงตั้งท้องพรุ่งนี้ จงสุกมะรืนนี้
แท้จริง สมัยที่ธัญชาติของคฤหบดีชาวนานั้นมีฤดูแปรไป
ย่อมงอกบ้าง ตั้งท้องบ้าง สุกบ้าง นั้นเป็นสมัย


ภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นนั่นแหละ ภิกษุมีกิจที่ต้องทำรีบด่วน ๓ อย่างนี้
๓ อย่างอะไรบ้าง คือ การสมาทานอธิสีลสิกขา
การสมาทานอธิจิตตสิกขา การสมาทานอธิปัญญาสิกขา
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีกิจที่ต้องทำรีบด่วน ๓ อย่างนี้
แต่ว่าภิกษุนั้นไม่มีฤทธิ์หรืออานุภาพที่จะบันดาลว่า
จิตของเราจงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นในวันนี้ พรุ่งนี้ หรือมะรืนนี้
แท้จริง สมัยที่จิตของภิกษุผู้สมาทานอธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา
ย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่ถือมั่น นั้นเป็นสมัย


เพราะเหตุนั้น เธอทั้งหลายพึงศึกษาในข้อนี้อย่างนี้ว่า
พวกเราจักมีฉันทะอย่างแรงกล้าในการสมาทานอธิสีลสิกขา
อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา


ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล.


อัจจายิกสูตร จบ(อัจจายิกสูตร พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่มที่ ๓๔)แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP