ธรรมะจากพระสูตร Dhamma from Sutta

ปฐมอาชานียสูตร ว่าด้วยองค์ ๓ ของม้าต้น และของภิกษุ


กลุ่มไตรปิฎกสิกขา[๕๓๖] ภิกษุทั้งหลาย ม้าอาชาไนยตัวประเสริฐของพระราชา ประกอบพร้อมด้วยองค์ ๓
จึงเป็นสัตว์คู่ควรแก่พระราชา เป็นสัตว์ใช้สอยของพระราชา
ถึงการนับว่าเป็นองคาพยพของพระราชาทีเดียว
องค์ ๓ อะไรบ้าง คือม้าอาชาไนยตัวประเสริฐของพระราชา
สมบูรณ์ด้วยสี ๑ สมบูรณ์ด้วยกำลัง ๑ สมบูรณ์ด้วยความเร็ว ๑
ม้าอาชาไนยตัวประเสริฐของพระราชา ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล
จึงเป็นสัตว์คู่ควรแก่พระราชา เป็นสัตว์ใช้สอยของพระราชา
ถึงการนับว่าเป็นองคาพยพของพระราชาทีเดียว


ภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นนั่นเทียวแล ภิกษุผู้ประกอบพร้อมด้วยธรรม ๓
จึงเป็นผู้ควรของคำนับ ผู้ควรของต้อนรับ ผู้ควรของทำบุญ
ผู้ควรแก่การทำอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า
ธรรม ๓ อะไรบ้าง คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
สมบูรณ์ด้วยวรรณะ ๑ สมบูรณ์ด้วยพละ ๑ สมบูรณ์ด้วยเชาวน์ ๑


ภิกษุสมบูรณ์ด้วยวรรณะ เป็นอย่างไร
ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีล สำรวมในพระปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วยมรรยาทและโคจร
เห็นภัยในโทษมาตรว่าน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย
อย่างนี้เรียกว่า ภิกษุสมบูรณ์ด้วยวรรณะ


ภิกษุสมบูรณ์ด้วยพละ เป็นอย่างไร
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ทำความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม บำเพ็ญกุศลธรรม
แข็งขันบากบั่นมั่นคง ไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย
อย่างนี้เรียกว่า ภิกษุสมบูรณ์ด้วยพละ


ภิกษุสมบูรณ์ด้วยเชาวน์ เป็นอย่างไร
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า
นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
อย่างนี้เรียกว่า ภิกษุสมบูรณ์ด้วยเชาวน์


ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบพร้อมด้วยธรรม ๓ นี้แล
จึงเป็นผู้ควรของคำนับ ผู้ควรของต้อนรับ ผู้ควรของทำบุญ
ผู้ควรแก่การทำอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.


ปฐมอาชานียสูตร จบ(ปฐมอาชานียสูตร พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่มที่ ๓๔)แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP