ธรรมะจากพระสูตร Dhamma from Sutta

โลณกสูตร ว่าด้วยการให้ผลของกรรม


กลุ่มไตรปิฎกสิกขา[๕๔๐] ภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่า
บุรุษทำกรรมอย่างใด ๆ ย่อมเสวยกรรมนั้นอย่างนั้น ๆ ดังนี้
เมื่อเป็นอย่างนี้ การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ก็มีไม่ได้
ช่องทางที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบก็ไม่ปรากฏ
ส่วนผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่า บุรุษทำกรรมอันจะพึงให้ผลอย่างใด ๆ
ย่อมเสวยผลของกรรมนั้นอย่างนั้น ๆ ดังนี้
เมื่อเป็นอย่างนี้ การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมมีได้
ช่องทางที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบก็ย่อมปรากฏ.


ภิกษุทั้งหลาย ส่วนบาปกรรมแม้ประมาณน้อยที่บุคคลบางคนในโลกนี้ทำแล้ว
บาปกรรมนั้นย่อมนำเขาไปนรกได้
ส่วนบาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้น บุคคลบางคนในโลกนี้ทำแล้ว
กรรมนั้นเป็นทิฏฐธัมมเวทนียกรรม (ให้ผลในภพปัจจุบัน)
จะไม่ปรากฏผลแม้น้อยหรือมากอีกเลย


ภิกษุทั้งหลาย บาปกรรมแม้ประมาณน้อย
บุคคลเช่นไรทำแล้ว บาปกรรมนั้นจึงนำเขาไปนรกได้ ?


ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มีกายมิได้อบรม มีศีลมิได้อบรม
มีจิตมิได้อบรม มีปัญญามิได้อบรม มีคุณความดีน้อย มีอัตภาพน้อย
มีปกติอยู่เป็นทุกข์ด้วยผลเล็กน้อย บาปกรรมแม้ประมาณน้อย
บุคคลเช่นนี้ทำแล้ว บาปกรรมนั้นย่อมนำเขาไปนรกได้


ภิกษุทั้งหลาย บาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกัน
บุคคลเช่นไรทำแล้ว กรรมนั้นจึงเป็นทิฏฐธัมมเวทนียกรรม
จะไม่ปรากฏผลแม้น้อยหรือมากอีกเลย ?


ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มีกายที่อบรมแล้ว มีศีลที่อบรมแล้ว
มีจิตที่อบรมแล้ว มีปัญญาที่อบรมแล้ว มีคุณความดีไม่น้อย
มีอัตภาพใหญ่ มีปกติอยู่ด้วยธรรมอันหาประมาณมิได้
บาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้น บุคคลเช่นนี้ทำแล้ว
กรรมนั้นเป็นทิฏฐธัมมเวทนียกรรม จะไม่ปรากฏผลแม้น้อยหรือมากอีกเลย


ภิกษุทั้งหลาย ต่างว่า บุรุษใส่เกลือลงไปในถ้วยน้ำเล็ก ๆ หนึ่งก้อน
เธอทั้งหลายจะสำคัญข้อนั้นว่ากระไร

น้ำอันน้อยในถ้วยน้ำนั้น จะกลายเป็นน้ำเค็ม ไม่น่าดื่ม เพราะเกลือก้อนนั้นใช่ไหม.


ภิกษุทั้งหลาย. เป็นเช่นนั้น พระพุทธเจ้าข้า.


พระผู้มีพระภาคเจ้า. เพราะเหตุไร.


ภิกษุทั้งหลาย. เพราะเหตุว่า น้ำในถ้วยน้ำนั้นมีน้อย มันจึงเค็มได้
ไม่น่าดื่ม เพราะเกลือก้อนนั้น.


พระผู้มีพระภาคเจ้า. ต่างว่าบุรุษใส่เกลือก้อนขนาดเดียวกันนั้นลงไปในแม่น้ำคงคา
เธอทั้งหลายจะสำคัญข้อนั้นว่ากระไร
แม่น้ำคงคานั้นจะกลายเป็นน้ำเค็ม ดื่มไม่ได้ เพราะเกลือก้อนนั้นหรือ.


ภิกษุทั้งหลาย. หามิได้ พระพุทธเจ้าข้า.


พระผู้มีพระภาคเจ้า. เพราะเหตุอะไร.


ภิกษุทั้งหลาย. เพราะเหตุว่า แม่น้ำคงคาเป็นห้วงน้ำใหญ่
ห้วงน้ำใหญ่นั้นจะกลายเป็นน้ำเค็ม ดื่มกินไม่ได้ เพราะเกลือก้อนนั้นก็หามิได้.


พระผู้มีพระภาคเจ้า. ภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน
บาปกรรมแม้ประมาณน้อย บุคคลบางคนในโลกนี้ทำแล้ว บาปกรรมนั้นย่อมนำเขาไปนรกได้
ส่วนบาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้น บุคคลบางคนในโลกนี้ทำแล้ว
กรรมนั้นเป็นทิฏฐธัมมเวทนียกรรม จะไม่ปรากฏผลแม้น้อยหรือมากอีกเลย


ภิกษุทั้งหลาย บาปกรรมแม้ประมาณน้อย
บุคคลเช่นไรทำแล้ว บาปกรรมนั้นจึงนำเขาไปนรกได้ ?


ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มีกายมิได้อบรม มีศีลมิได้อบรม
มีจิตมิได้อบรม มีปัญญามิได้อบรม มีคุณความดีน้อย มีอัตภาพน้อย
มีปกติอยู่เป็นทุกข์ด้วยผลเล็กน้อย บาปกรรมแม้ประมาณน้อย
บุคคลเช่นนี้ทำแล้ว บาปกรรมนั้นย่อมนำเขาไปนรกได้


ภิกษุทั้งหลาย บาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกัน
บุคคลเช่นไรทำแล้ว กรรมนั้นจึงเป็นทิฏฐธัมมเวทนียกรรม
จะไม่ปรากฏผลแม้น้อยหรือมากอีกเลย ?


ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มีกายที่อบรมแล้ว มีศีลที่อบรมแล้ว
มีจิตที่อบรมแล้ว มีปัญญาที่อบรมแล้ว มีคุณความดีมาก
มีอัตภาพใหญ่ มีปกติอยู่ด้วยธรรมอันหาประมาณมิได้
บาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้น บุคคลเช่นนี้ทำแล้ว
กรรมนั้นเป็นทิฏฐธัมมเวทนียกรรม จะไม่ปรากฏผลแม้น้อยหรือมากอีกเลย


ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ถูกจองจำเพราะทรัพย์กึ่งกหาปณะบ้าง
ถูกจองจำเพราะทรัพย์ ๑ กหาปณะบ้าง ถูกจองจำเพราะทรัพย์ ๑๐๐ กหาปณะบ้าง
ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ ไม่ถูกจองจำเพราะทรัพย์กึ่งกหาปณะบ้าง
ไม่ถูกจองจำเพราะทรัพย์ ๑ กหาปณะบ้าง ไม่ถูกจองจำเพราะทรัพย์ ๑๐๐ กหาปณะบ้าง


ภิกษุทั้งหลาย บุคคลอย่างไรถูกจองจำเพราะทรัพย์กึ่งกหาปณะบ้าง
ถูกจองจำเพราะทรัพย์ ๑ กหาปณะบ้าง ถูกจองจำเพราะทรัพย์ ๑๐๐ กหาปณะบ้าง ?


ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนจน มีสมบัติน้อย มีโภคะน้อย
บุคคลอย่างนี้ ย่อมถูกจองจำเพราะทรัพย์กึ่งกหาปณะบ้าง
ย่อมถูกจองจำเพราะทรัพย์ ๑ กหาปณะบ้าง ย่อมถูกจองจำเพราะทรัพย์ ๑๐๐ กหาปณะบ้าง


ภิกษุทั้งหลาย บุคคลอย่างไรไม่ถูกจองจำเพราะทรัพย์กึ่งกหาปณะบ้าง
ไม่ถูกจองจำเพราะทรัพย์ ๑ กหาปณะบ้าง ไม่ถูกจองจำเพราะทรัพย์ ๑๐๐ กหาปณะบ้าง ?


ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก
บุคคลอย่างนี้ย่อมไม่ถูกจองจำเพราะทรัพย์กึ่งกหาปณะบ้าง
ไม่ถูกจองจำเพราะทรัพย์ ๑ กหาปณะบ้าง ไม่ถูกจองจำเพราะทรัพย์ ๑๐๐ กหาปณะบ้าง


ภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน บาปกรรมแม้ประมาณน้อย
บุคคลบางคนในโลกนี้ทำแล้ว บาปกรรมนั้นย่อมนำเขาไปนรกได้
ส่วนบาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้น บุคคลบางคนทำแล้ว
กรรมนั้นเป็นทิฏฐธัมมเวทนียกรรม จะไม่ปรากฏผลแม้น้อยหรือมากอีกเลย ฯลฯ


ภิกษุทั้งหลาย เจ้าของแกะหรือคนฆ่าแกะ สามารถเพื่อจะฆ่า จองจำ
ทำให้เสื่อม หรือทำคนขโมยแกะบางคนตามประสงค์ได้
ไม่สามารถเพื่อจะฆ่า จองจำ ทำให้เสื่อม หรือทำคนขโมยแกะบางคนตามประสงค์ได้


คนขโมยแกะเช่นไร เจ้าของแกะหรือคนฆ่าแกะ สามารถเพื่อจะฆ่า
จองจำ ทำให้เสื่อม หรือทำตามประสงค์ได้ ?


ภิกษุทั้งหลาย คนขโมยแกะบางคนในโลกนี้ เป็นคนจน มีสมบัติน้อย มีโภคะน้อย
คนขโมยแกะเช่นนี้ เจ้าของแกะหรือคนฆ่าแกะย่อมสามารถเพื่อจะฆ่า
จองจำ ทำให้เสื่อม หรือทำตามประสงค์ได้


ภิกษุทั้งหลาย คนขโมยแกะเช่นไร เจ้าของแกะหรือคนฆ่าแกะ ไม่สามารถเพื่อจะฆ่า
จองจำ ทำให้เสื่อม หรือทำตามประสงค์ได้ ?


ภิกษุทั้งหลาย คนขโมยแกะบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก
มีโภคะมาก เป็นพระราชา หรือมหาอำมาตย์ของพระราชา
คนขโมยแกะเช่นนี้ เจ้าของแกะหรือคนฆ่าแกะ ย่อมไม่สามารถเพื่อจะฆ่า
จองจำ ทำให้เสื่อม หรือทำตามประสงค์ได้
มีแต่คนอื่นจะประนมมือขอกะเขาว่า ท่านผู้นิรทุกข์ ท่านโปรดให้แกะ
หรือทรัพย์ค่าแกะแก่ข้าพเจ้าเถิด ดังนี้ ฉันใด


ภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน บาปกรรมแม้ประมาณน้อย
บุคคลบางคนในโลกนี้ทำแล้ว บาปกรรมนั้นย่อมนำเขาไปนรกได้
ส่วนบาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้น บุคคลบางคนในโลกนี้ทำแล้ว
กรรมนั้นเป็นทิฏฐธัมมเวทนียกรรม จะไม่ปรากฏผลแม้น้อยหรือมากอีกเลย ฯลฯ


ภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่า บุรุษทำกรรมอย่างใด ๆ ย่อมเสวยกรรมนั้นอย่างนั้น ๆ ดังนี้
เมื่อเป็นอย่างนั้น การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมมีไม่ได้
ช่องทางที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบก็ไม่ปรากฏ
ส่วนผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่า บุรุษทำกรรมอันจะพึงให้ผลอย่างใด ๆ
ย่อมเสวยผลของกรรมนั้นอย่างนั้น ๆ ดังนี้
เมื่อเป็นอย่างนี้ การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมมีได้
ช่องทางที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบก็ย่อมปรากฏ.


โลณกสูตร จบ(โลณกสูตร พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่มที่ ๓๔)แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ
Facebook! Twitter! Del.icio.us! Free and Open Source Software News Google! Live! Joomla Free PHP